Ritme

Het dagelijks ritme van rust en beweging geeft uw kind het gevoel van veiligheid en houvast. Het is een in- en uitademing. Dit vraagt om een vaste ochtendindeling. Door de ritmische afwisseling van kringspelen, vrij spel en het samen iets aan tafel doen, weet uw kind iedere dag waar het aan toe is. Daarnaast is een vaste weekindeling. Zo zijn de dagen voor uw kind herkenbaar met op een vaste dag een terugkerende activiteit.

Spel

Uw kleine kind gaat rond het derde jaar de wereld ontdekken. Vol vertrouwen stapt het op alles af. Ook bij het spel kent het geen vooropgezette bedoelingen. Het geeft zich volledig over aan alles wat het tegenkomt. Daarom is de keuze van het speelgoed en de overige materialen van groot belang. Via natuurlijke materialen kan uw kind op een gezonde wijze de wereld leren begrijpen.

In het samenzijn met andere kinderen leert uw kind zich ook sociaal en emotioneel te ontwikkelen. Iedere peuterleidster werkt daarom aan een goede band met elk kind zodat het kind zich veilig en vertrouwd voelt en zich optimaal kan ontwikkelen.

Daarbij wordt zorg voor andere kinderen, zelfredzaamheid en zelfstandigheid gestimuleerd. Het vrije spel is hiervoor onontbeerlijk. Deze ontmoeting met andere kinderen kan een echte sociale oefening voor een peuter zijn. Zo wordt spelen leven en scheppen, bewegen en sociaal kontakt maken.

In het spel worden de belevenissen van thuis en in de peuterklas verwerkt. Daarom heeft elk stuk speelgoed vele mogelijkheden; een houten kist kan een boot worden, een plank een tafel en kleine blokken worden huizen.
Met verkleedkleren of grote en kleine lapjes wordt het kind wie het wil. Ook met takken, zand, water, blaadjes, kastanjes wordt het leven nagebootst. Poppen, kabouters en dieren van wol en stof maken de peuterwereld compleet.

Materialen

De zintuigen zijn de “poorten” van de ziel. Uw kind beleeft de wereld via de zintuigen. Al deze zintuigindrukken gaan regelrecht naar binnen en werken vormend aan uw kind. Door uw kind te omringen met mooie, goede en waarachtige dingen kan het zich een basisvertrouwen ontwikkelen dat de grondslag vormt voor een positieve levenshouding.

Bijna alle speelgoed waar uw kind mee speelt is gemaakt van natuurlijke materialen, ook de inrichting van de klas: boomstronken, hout, kistjes, aardewerk, katoen, wol en zijde. Het speelgoed is eenvoudig, zodat uw kind ruimte krijgt fantasievol te spelen, al naar gelang het dit verlangt. In onze vrije peuterklassen zijn er huisjes waarin gekookt kan worden, schoongemaakt en gestreken.

Lekker zachte tricot poppen die zorgzaam door de kinderen ingestopt of uit bedjes worden gehaald, verkleed, vertroeteld en op realistische wijze pap gegeven. Blokken om mee te bouwen, lappen om mee te verkleden of een huisje van te maken.

Al spelend oefent uw kind zich in het uitdrukken van gevoelens en verwerkt het wat het heeft beleefd. Het uiterlijk van onze peuterklassen past bij het innerlijk van uw kind. Behalve de seizoenstafels zie je overal kleine tafreeltjes die de sfeer van het jaargetijde weergeven.

Peuterklas tijden

De klasjes beginnen om 8.45 uur.
De ouders kunnen de kinderen brengen vanaf 8.30 uur.
Vanwege het Corona virus worden de kinderen bij de voordeur/rozenpoort overgedragen aan de juffen.

De klasjes duren tot 12.15 uur (Hygieaplein) en 12.45 (Fred Roeskestraat).

Spannende overgang naar…

De mens is niet alleen een burger van deze stoffelijke aarde. Met een ander deel van zijn wezen is hij thuis in een geestelijke wereld. Daar ligt zijn oorsprong. In de ziel, die deze beide werelden verbindt, worden de ervaringen, die de mens opdoet, verzameld.

Uw kind moet de aardse werkelijkheid nog leren kennen. Met openheid en vertrouwen betreedt het die wereld en neemt haar via de zintuigen in zich op. Maar ook gevoelens en gedachten die uw kind ontmoet worden opgenomen.

Door het leven in de peutergroepen met deze gedachten vorm te geven bieden wij uw kind steun bij de spannende overgang van de geborgenheid van de goddelijke wereld naar het aardebestaan waar het straks alleen zijn weg moet vinden.

Antroposofie is te omschrijven als: het je bewust willen worden wat “mens-zijn” is. Het woord is ontleend aan twee Griekse woorden: Antropos (mens) en Sofia (wijsheid/ kennis).
Opvoedkunde vanuit antroposofisch perspectief is herkenbaar aan een aantal aspecten die van belang worden geacht voor de ontwikkeling van het jonge kind.

Het gaat om nabootsing, rust, ritme, herhaling, respect, eerbied en dankbaarheid. Wilsopvoeding, het ontwikkelen van de zintuigen: tastzin, bewegingszin, evenwichtszin en levenszin. De opgroeiende mens moet ruimte worden geboden om aan de eigen ontwikkeling vorm en inhoud te kunnen geven, waarbij de opvoeder een voorwaarde scheppende rol heeft.

Ouders die meer over deze antroposofische achtergrond willen weten, helpen wij graag op weg met een gesprek. U kunt ook in deze website ook meer vinden onder de paarse knop bij links met 7×7 informatieve websites. En onder de groene knop bij literatuur met links naar uitgeverijen en tijdschriften.

Waarin mensen er toe doen

In de 80 Vrije scholen en ongeveer 150 vrije peutergroepen in Nederland, in antroposofische kinderdagverblijven en in instellingen op landelijk niveau werken mensen met enthousiasme aan het ideaal van een maatschapppij waarin mensen er toe doen.
Mensen met daadkracht in combinatie met gevoeligheid, met respect voor mens en natuur, mensen met kennis die gepaard gaat aan creativiteit.