Stichting Vrije Peuterklassen Amsterdam

Taak/functie peuterleidster

Het verzorgen en begeleiden van een groep kinderen, al dan niet in samen- werking met een collega, vanuit de Rudolf Steiner pedagogie, zoals verwoord in het pedagogisch beleidsplan.

Inhoud van de functie en taken
Vanuit een gezamenlijk afgesproken dagritme een omhulling bieden aan het kleine kind en een zodanige omgeving creeren dat het, in een groepsverband, de eigen individuele ontwikkeling kan volgen.
Gesprekken voeren met volwassenen, d.w.z. ouders, collega’s, bestuursleden en in voorkomende gevallen vertegenwoordigers van externe instanties zoals brandweer en GGD. Overzicht hebben van technisch-organisatorische taken en deze (gedeeltelijk) uitvoeren. Uitvoeren huishoudelijke- en andere voorkomende werkzaamheden. Deelnemen aan (pedagogische) vergaderingen en scholing.

Vaardigheden
Inlevingsvermogen hebben; gevoelens en behoeften van kinderen kunnen herkennen en daar op adequate wijze op kunnen reageren. Observeren, interpreteren en signaleren. Bewustzijn, kennis en openheid hebben m.b.t. diversiteit van kinderen; d.w.z. verschillen in ontwikkeling, cultuurverschillen en dergelijke kunnen onderkennen.
Inrichten en vormgeven van ruimte en activiteiten vanuit de Rudolf Steiner pedagogie.
Het bespreekbaar kunnen maken van onderwerpen met collega’s, ouders en mensen van externe instanties. Gesprekken kunnen voeren.
Vermogen bezitten tot reflectie van het eigen denken en handelen.

Functie-eisen
Opleiding op MBO-SPW niveau of gelijkwaardig hieraan.
Aanvullende scholing op het gebied van de Rudolf Steiner pedagogie en/of bereidheid dit te gaan volgen.

Bijzonderheden
Bereidheid tot aanvragen van een VOG (verklaring omtrent het gedrag).