Algemene voorwaarden Stichting Vrije Peuterklassen Amsterdam

Inschrijving en plaatsing

 • Ouder(s)/verzorger(s) kunnen hun kind inschrijven via een link op de website (er zijn wachtlijsten voor de peuterklassen, het is dus niet zeker dat de kinderen die zijn ingeschreven ook daadwerkelijk geplaatst kunnen worden).
 • Voor de inschrijving is EUR 15,- verschuldigd, over te maken op IBAN NL290004904497 ten name van Stichting Vrije Peuterklassen Amsterdam (de ”Stichting”), onder vermelding van “Inschrijving”, gevolgd door de voor- en achternaam van het kind.
 • Inschrijving gaat in op het moment dat het inschrijfgeld op de bankrekening van de Stichting is ontvangen.
 • Kinderen worden geplaatst op volgorde van inschrijfdatum, in het klasje van aanmelding. Plaatsing van uw kind in de peuterklas is geen garantie voor plaatsing van uw kind op de Geert Groote school.

Voorwaarden voor plaatsing en Plaatsingsovereenkomst

 • Kinderen kunnen worden geplaatst vanaf twee en een half jaar. In overleg met de peuterjuf wordt bepaald of het kind “peuterschoolrijp” is.
 • Een geplaatst kind wordt, vanaf de overeengekomen ingangsdatum van plaatsing, in principe tot het moment dat het kind naar de basisschool gaat en voor de duur van minimaal twaalf maanden in de peuterklas geplaatst. Dit betekent dat er in ieder geval voor twaalf maanden ouderbijdrage in rekening wordt gebracht door de Stichting aan de ouder(s)/verzorger(s) . Uitzonderingen op voornoemd uitgangspunt worden slechts in overleg met het bestuur van de Stichting gemaakt.
 • Kinderen kunnen elke maand van het jaar instromen.
 • In principe gaan kinderen vijf ochtenden per week naar de peuterklas. Kinderen voor wie vijf ochtenden te veel is kunnen vier of drie dagen komen. Minder dan drie dagen is voor het kind en de groep niet wenselijk. Er worden in alle gevallen vijf ochtenden in rekening gebracht.
 • Het klasje is een peutergemeenschap met eigen ritme en dynamiek. Het is daarom niet de bedoeling dat kinderen naast de peuterklas ook nog elders naar een opvang gaan omdat uit de praktijk blijkt dat dit het vormen van een “vast” groepje in de weg staat.
 • Ouder(s)/verzorger(s) van kinderen dienen WA verzekerd te zijn.
 • Plaatsing komt tot stand door het ondertekenen van de Plaatsingsovereenkomst (schriftelijk of via digitale bevestiging) door de ouder(s)/verzorger(s) en de Stichting.
 • Bij annulering van de plaatsing door de ouder(s)/verzorger(s) vóór de ingangsdatum is de geldende opzegtermijn van twee (2) maanden van toepassing. Wanneer de opzegtermijn de overeengekomen ingangsdatum van de plaatsing overschrijdt, zijn de ouder(s)/verzorger(s) de volledige prijs over de periode van overschrijding verschuldigd. Bij annulering brengt de Stichting aan de ouder(s)/verzorger(s) administratieve kosten in rekening.

Kosten

 • U ontvangt elke maand gedurende twaalf (12) maanden of zo lang als het kind geplaatst wordt een factuur van de Stichting gebaseerd op het aantal uren dat het klasje geopend is.
 • De factuur dient binnen twee weken na ontvangst te zijn voldaan. Bij voorkeur door automatische incasso.

Uitstroom

De Plaatsingsovereenkomst eindigt op het moment dat uw kind naar de basisschool gaat. Uitzondering is mogelijk in overleg met de juf van de peuterklas, het bestuur van de Stichting en de basisschool in kwestie. De opzegtermijn van kinderen die vóór hun vierde jaar weggaan is twee (2) maanden gerekend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de ontvangst van de schriftelijke opzegging en geschiedt alleen tegen de 1e dag van een kalendermaand. Er kan niet worden opgezegd tegen de 1e dag van de maanden juli en augustus. De opzegging dient per email te geschieden, gericht aan het bestuur van de Stichting: bestuur@svpa.nl.